Toggle accesibility mode

Privacy policy

Information about personal data processing in the MIXDES conference computer system

In connection with the requirements of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation - GDPR), we inform you about the rules of processing your personal data and about your rights related to it.

 1. The administrator of your personal data collected during the conference registration process in the scope listed in the registration form is Lodz University of Technology, Zeromskiego 116 Street, 90-924 Lodz, Poland; the data will be processed by the Department of Microelectronics and Computer Science, Wolczanska 221/223 Street, 90-924 Lodz, Poland
 2. The data will be processed only for the purpose of proper and effective conference organization:
  a. e-mail correspondence necessary for the proper conference organization,
  b. preparation of personal identifiers for conference participants,
  c. issuing invoices related to registration fees and conference participation
  on the basis of your voluntary consent.
 3. The data will be kept until the end of the conference or until the next conference edition. The list of participants, presentations, program and protocols remain in the archives of the Department.
 4. According to GDPR you are entitled to access to your data and receive a copy thereof; to rectify and complete your data; to delete your personal data or to limit processing only in a situation where data processing does not take place in order to fulfill the obligation arising from the law; to obtain information about your data processing and the right to file a complaint to the President of the PDPO (to the address of the Personal Data Protection Office, Stawki 2 Street, 00-193 Warsaw, Poland).
 5. Your data will not be processed in an automated manner and will not be profiled.
 6. In matters related to the protection of personal data, you can contact with the Lodz University of Technology Data Protection Officer (DPO) at rbi@adm.p.lodz.pl, phone + 48 42 631 20 39

Informacje o przetwarzaniu danych w systemie informatycznym konferencji MIXDES

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zebranych podczas rejestracji na konferencję, w zakresie widniejącym na formularzu rejestracyjnym, jest Politechnika Łódzka, z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116; dane przetwarzane będą przez Katedrę Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 221/223, 90-924 Łódź.
 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej i efektywnej organizacji konferencji, tj.
  a. korespondencji mailowej niezbędnej do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia konferencji,
  b. przygotowaniem imiennych identyfikatorów dla uczestników konferencji,
  c. wystawiania faktur związanych z opłatami rejestracyjnymi oraz uczestnictwem w konferencji
  na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 3. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia konferencji lub do kolejnej jej edycji. Lista uczestników, referaty, program i protokoły pozostają w archiwum Katedry.
 4. Przysługuje Pani/Panu zgodnie z RODO: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do uzyskania informacji oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 6. W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować z wyznaczonym przez Rektora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem rbi@adm.p.lodz.pl, telefon 42 631 20 39

Receipt of papers:

March 15th, 2024

Notification of acceptance:

April 30th, 2024

Registration opening:

May 1st, 2024

Final paper versions:

May 15th, 2024